Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Styl Życia » Edukacja » Zajęcia rewalidacyjne - co to są zajęcia rewalidacyjne? , Dla kogo są zajęcia rewalidacyjne

Wszystko o zajęciach rewalidacyjnych czyli: dla kogo? jak? gdzie?

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Orzeczenia są konstruowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców dzieci: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących, z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z powyższych grup. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej kompensacyjny. Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie  mocnych stron - wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. Nauczyciel rewalidacji powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi.

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia indywidualne. Tylko kontakt jeden na jeden zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu i osiąganie dobrych efektów. Potrzeba kształcenia specjalnego nie oznacza konieczności edukacji w szkole specjalnej, ale zastosowanie warunków, różnych form pracy umożliwiających efektywną naukę. Zajęcia mają wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Podstawą jest opracowanie indywidualnego programu rewalidacji, który w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni psychologicznej-pedagogicznej powinien zawierać plan zajęć, formy ich realizacji oraz przewidywane skutki. W wielu przypadkach konieczne jest podjęcie pracy nad nauką czytania, pisania i liczenia. Bardzo często deficyty w tych obszarach uniemożliwiają osiąganie sukcesów w edukacji klasowej. Jednocześnie liczebność klas oraz konieczność realizacji podstawy programowej absolutnie uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy z pojedynczymi uczniami w czasie lekcji.

Uwaga:

Podstawą rewalidacji jest więc stymulacja. Założeniem aktywizowania i podejmowania pracy nad zaburzeniami jest wypracowanie właściwości umożliwiających pełny udział w życiu szkolnym i klasowym.

Jak dbać o atmosferę podczas szkolenia?
Jak szkolić pracowników bez odrywania od pracy?
Jak odbyć kurs wychowawcy kolonijnego?
Co to jest certyfikat ECDL? Jak się o niego starać?
Jak zostać pilotem wycieczek?
Jak prowadzić szkolenia z technik zarządzania?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.