Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Styl Życia » Edukacja » Zajęcia rewalidacyjne - co to są zajęcia rewalidacyjne? , Dla kogo są zajęcia rewalidacyjne

Wszystko o zajęciach rewalidacyjnych czyli: dla kogo? jak? gdzie?

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Orzeczenia są konstruowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców dzieci: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących, z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z powyższych grup. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej kompensacyjny. Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie  mocnych stron - wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. Nauczyciel rewalidacji powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi.

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia indywidualne. Tylko kontakt jeden na jeden zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu i osiąganie dobrych efektów. Potrzeba kształcenia specjalnego nie oznacza konieczności edukacji w szkole specjalnej, ale zastosowanie warunków, różnych form pracy umożliwiających efektywną naukę. Zajęcia mają wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Podstawą jest opracowanie indywidualnego programu rewalidacji, który w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni psychologicznej-pedagogicznej powinien zawierać plan zajęć, formy ich realizacji oraz przewidywane skutki. W wielu przypadkach konieczne jest podjęcie pracy nad nauką czytania, pisania i liczenia. Bardzo często deficyty w tych obszarach uniemożliwiają osiąganie sukcesów w edukacji klasowej. Jednocześnie liczebność klas oraz konieczność realizacji podstawy programowej absolutnie uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy z pojedynczymi uczniami w czasie lekcji.

Uwaga:

Podstawą rewalidacji jest więc stymulacja. Założeniem aktywizowania i podejmowania pracy nad zaburzeniami jest wypracowanie właściwości umożliwiających pełny udział w życiu szkolnym i klasowym.

Jakie warsztaty taneczne wybrać?
Czym jest edukacja muzealna?
Na czym polegają Warsztaty Kuchni Pięciu Przemian?
Złota zasada coachingu czyli jak poprawić koncentrację uczestników kursu?
Jak wybrać szkolenie językowe? Przeczytaj!
Czym się kierować przy wybierz kursu zagranicznego?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.