Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Pracy » Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Na jakie uprawnienia może liczyć pracodawca zatrudniając niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - na jakie korzyści można liczyć?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-01-11 09:14:56

wyświetleń: 6611

Słowa kluczowe

zobacz również

Polityka społeczna, zakładająca rehabilitację osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im podjęcia pracy (rehabilitację zawodową), ma udowodnić pracodawcom, że osoba niepełnosprawna poradzi sobie z obowiązkami pracowniczymi, jeżeli stworzy jej się odpowiednie warunki do pracy.

Zachętą dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne mają być dodatkowe korzyści, które np. umożliwiają im zdobycie dodatkowych punktów dla złożonej oferty w procedurze udzielania zamówień publicznych. Nie jest to jedyna korzyść z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

System zachęt dla pracodawców jest również obwarowany określonymi „sankcjami” w razie niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracodawca nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (a jego zakład pracy daje zatrudnienie co najmniej 25 pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy), zobowiązany jest do wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1. Z kolei zatrudnienie osoby niepełnoprawnej wiąże się dla niego z określonymi korzyściami finansowymi. Należy jednak podkreślić, że system umożliwiający korzystanie z dofinansowania czy systemu refundacji oznacza dla pracodawcy nie tylko dodatkowe formalności w ramach procedury zwrotu kosztów, lecz dodatkowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów – stąd też decyzja o niezatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nie każdy pracodawca posiada także odpowiednie środki, które mógłby przeznaczyć na dostosowanie zakładu pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Konieczność wypełniania dodatkowej dokumentacji, czas trwania tych procedur oraz wizje kontroli nie są zachęcają pracodawców. Jeżeli jednak zdecydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, mogą liczyć na:

1. Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ze środków Funduszu

Jeżeli pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną ujętą w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, może ubiegać się o zwrot wynagrodzenia wypłaconego osobie niepełnosprawnej za poprzedni miesiąc, jeżeli złoży wniosek o przyznanie takiej pomocy do PFRON wraz z dokumentacją zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W taki sposób można otrzymać jako miesięczne dofinansowanie kwotę określoną w procentach w stosunku do najniższego wynagrodzenia:

- 80% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do znacznego stopnia niepełnosprawności (od 1 stycznia 2012 r. – 170%)
- 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 1 stycznia 2012 r. – 125%)
- 40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została uznana za lekką (od 1 stycznia 2012 r. – 50%)

Dofinansowanie nie przysługuje jednak w przypadku pracowników, którzy zostali zaliczeni do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności i którzy jednocześnie mają ustalone prawo do emerytury. O takie dofinansowanie nie może ubiegać się pracodawca, który zatrudnia minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lecz nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.2 Ponadto, pracodawca nie może mieć zaległości w opłacaniu składek na Fundusz, które  przekraczają ogółem kwotę 100 złotych. Wówczas dofinansowanie zostaje wstrzymane.

2. Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% w zakładzie pracy, są zwolnieni z opłacania składek na PFRON3

3. Zwrot kosztów szkolenia nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych do wysokości 80% kosztów szkolenia

Pracodawca może zorganizować szkolenie dla osób niepełnosprawnych, które zatrudnia. Zwrotu kosztów szkolenia dokonuje starosta na mocy umowy zawartej z pracodawcą oraz na wniosek pracodawcy. Aby ubiegać się skutecznie o zwrot kosztów szkolenia, musi ono zostać zrealizowane już po zawarciu umowy ze starostą. Środki wypłacane są z Funduszu do wysokości 80% kosztów wyłożonych przez pracodawcę na organizację takiego szkolenia. Maksymalna kwota zwrotu wynosi nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę4.

4. Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który oprócz osoby niepełnosprawnej zatrudnia na jej potrzeby asystenta, może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia tego pracownika – asystenta. Asystentami osób niepełnosprawnych są osoby pomagające niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Liczba godzin, jakie asystent przeznacza na pomoc osobie niepełnosprawnej, nie może przekraczać 20% liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Jest to maksymalna kwota dofinansowania5.

5. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy i adaptacji pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy

Procedura przyznawania zwrotu kosztów za wyposażenie przez pracodawcę stanowiska pracy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb niepełnosprawnych pracowników oraz procedura ich dochodzenia została omówiona w innym artykule. Koszty, jakie podlegają zwrotowi, pracodawca musiał ponieść po zawarciu umowy ze starostą – koszty poniesione wcześniej nie są refundowane.

Przywilej powyższy dotyczy pracodawcy, który zatrudnia osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukującą pracy przez okres minimum 36 miesięcy na podstawie umowy zawartej ze starostą powiatowym. Zwrot kosztów, jaki może uzyskać pracodawca, dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie zaś np. dostosowania siedziby firmy dla niepełnosprawnych klientów czy wykonania prac przewidzianych w prawie budowlanym w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, niezwiązanych z osobą konkretnego pracownika6.

1. Art. 26a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
2. Art. 21 i 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
3. Art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
4. Art. 26 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
5. Art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami


Praca za granicą a ciągłość pracy - kiedy mówimy o ciągłości pracy?
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Zasady wykonywania badań przez pracownika - kiedy i po co?
Kto i jakie koszty ponosi przed sądem pracy?
Legalna praca za granicą - gdzie możemy ją podjąć?
Po co świadectwo pracy i jakie informacje powinno zawierać?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.