Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Pracy » Szkolenie pracownika, Kto płaci za szkolenie pracownika

Szkolenie pracownika - kto, ile i kiedy za nie płaci?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-01-03 10:42:55

wyświetleń: 8149

Słowa kluczowe

zobacz również

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z obowiązków pracodawcy określony w Kodeksie pracy jako obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kodeks pracy nie wskazuje jednak szczegółowych zasad dokształcania pracowników.

Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Kodeks pracy nie wymusza na pracodawcy obowiązku sfinansowania szkolenia pracownika, lecz nakłada na niego obowiązek:

- udzielenia pracownikowi specjalnego urlopu szkoleniowego
- zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny na obowiązkowe zajęcia szkoleniowe
- przyznania pracownikowi za czas urlopu szkoleniowego lub za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy wynagrodzenia1

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 6 dni (dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe) lub 21 dni w ostatnim roku studiów (na czas konieczny do przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego).

Ponadto pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia:

- pokryć opłaty za kształcenie (czesne, koszt szkolenia)
- pokryć koszty przejazdu na szkolenie czy kursy
- pokryć koszty podręczników i materiałów szkoleniowych
- pokryć koszty zakwaterowania2

Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy i pracownik nie może żądać od niego takich świadczeń. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę. Nie ma takiego obowiązku, jeżeli nie zamierza w stosunku do konkretnego pracownika przedłużać umowy o pracę i zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia. Jeżeli jednak pracodawca ponosi koszty szkolenia, może żądać od pracownika pozostawania przez niego po zakończeniu szkolenia w zatrudnieniu przez określony okres czasu. Pracodawca nie będzie bowiem ryzykował finansowania z własnych środków szkolenia pracownika, który następnie podejmie pracę u jego konkurenta. Nie byłoby to dla niego opłacalne.

Umowę z pracownikiem pracodawca zawiera na piśmie. Umowa taka powinna zaś określać podstawowe prawa i obowiązki stron i nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż te wskazane w Kodeksie pracy (zwłaszcza w zakresie zwrotu kosztów czy urlopu szkoleniowego dla pracownika).3 Taka umowę zawiera się zwłaszcza w zakresie zdobywania określonych, dodatkowych uprawnień pracownika, które pozwolą mu na awans, zmianę stanowiska pracy lub wykonywanie w ramach pracy dodatkowych czynności.

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje z pominięciem pracodawcy – niezależnie od niego i nie bezpośrednio w związku z wykonywaną przez pracownika pracą – powyższe zasady nie mają zastosowania. Natomiast pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności niezależnie od wymagań dotychczasowego pracodawcy przysługuje:

- zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
- oraz urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem4.

Uprawnienia pracownika zależą zatem od jego umowy z pracodawcą czy wzajemnych uzgodnień w tym zakresie. Ponadto, dużą rolę odgrywa także zakres i forma szkolenia, w jakim chciałby uczestniczyć pracownik. Niektóre szkolenia są organizowane przez pracodawcę, wówczas to zazwyczaj on ponosi koszty takiego szkolenia i decyduje, którzy pracownicy mają obowiązek z niego skorzystać. Pozostali pracownicy mogą sami zgłaszać się do udziału w szkoleniu związanym z podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych.

Niektóre szkolenia są organizowane na terenie zakładu pracy w ramach programów realizowanych przez Unię Europejską w ramach programu Kapitał Ludzki. Korzystający ze szkoleń, pracownicy muszą pokryć co najwyżej rzeczywiste koszty przekazanych im materiałów dydaktycznych, pozostałe koszty są refundowane z funduszy unijnych.

Jeszcze inny rodzaj szkoleń to szkolenia prowadzone przez niezależne ośrodki szkoleniowe, w których pracownicy mogą zdobywać nowe uprawnienia – na takie szkolenie pracownik może zostać wysłany przez pracodawcę, który sfinansuje koszty szkolenia lub po jego odbyciu i uzyskaniu uprawnień zwróci pracownikowi koszty szkolenia. Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy – równie dobrze pracownik będzie musiał sam sfinansować szkolenie, aby zachować dotychczasowe miejsce pracy lub starać się o przyjęcie do pracy na określone stanowisko.

1. Art. 103(1) Kodeksu pracy
2. Art. 103 (3) Kodeksu pracy
3. Art. 103 (4) § 1, § 2, § 3 Kodeksu pracy
4. Art. 103 (6) Kodeksu pracy


Lekarze i pielęgniarki - obliczanie czasu pracy na dyżurach medycznych
Zasady wysyłania pracownika w delegację za granicę
Jakie zmiany zaszły w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?
Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie - czy są zależne?
W jaki sposób pracownik może korzystać z samochodu służbowego?
Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.