Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Pracy » Dyżur medyczny - czas pracy, Zasady obliczania czasu pracy dla osób pracujących na dyżurach medycznych

Lekarze i pielęgniarki - obliczanie czasu pracy na dyżurach medycznych

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-01-10 13:52:32

wyświetleń: 4351

Słowa kluczowe

zobacz również

Czas pracy lekarzy i pielęgniarek jest krótszy niż pracowników innych sektorów i uzasadniany szczególnym charakterem tej pracy. Podobnie – dla pracowników medycznych narażonych na promieniowanie jonizujące lub inne szkodliwe czynniki (pracownicy radiologii, radioterapii czy nawet medycyny sądowej) określany jest inaczej i odbiega od norm czasu pracy wskazanych w przepisach Kodeksu pracy.

Czas pozostawania przez pracownika medycznego na dyżurze podlega również szczegółowej regulacji ustawowej.

Skrócone normy czasu pracy dotyczą lekarzy oraz pielęgniarek. Czas pracy dla przedstawicieli tych zawodów nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Możliwe jest jednak w niektórych sytuacjach (uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją) przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Czas pozostawania przez lekarza na dyżurze jest wliczany do czasu pracy. Dyżur medyczny może być sprawowany:

- przez lekarza lub innego pracownika wykonującego zawód medyczny i posiadającego wyższe wykształcenie, którzy są zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla pacjentów, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowo pomocy medycznej mogą zostać zobowiązani do pełnienia takiego dyżuru 1
- czas pełnienia takiego dyżuru jest wliczany do czasu pracy
- czas pełnienia dyżuru (praca w ramach pełnienia dyżuru) może przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień
- do wynagrodzenia za pracę w czasie pełnienia dyżuru stosuje się zasady wynikające z Kodeksu pracy dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, gdzie oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi medycznemu przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (także za dyżur) pełniony w porze nocnej, w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysługuje za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych w inne dni.2
- zasady powyższe nie mają zastosowania do lekarzy stażystów
- lekarze oraz inni pracownicy posiadający wyższe wykształcenie i wykonujący zawód medyczny mogą po wyrażeniu przez nich zgody (na piśmie) zostać zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień3. Zgodę taką można w każdej chwili cofnąć stosownym pismem z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia
- pracownikowi medycznemu przysługuje w każdej dobie prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku – jeżeli zaś pracownik pełnił dyżur medyczny, okres odpoczynku w tym wymiarze powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.4

W przypadku lekarza stażysty obowiązują nieco inne zasady pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za taki dyżur. Lekarz stażysta w trakcie stażu pełni jeden dyżur tygodniowo, chyba że zawarta przez niego umowa stanowi inaczej; wówczas podlega on wyżej opisanym ograniczeniom czasu pracy określonym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Lekarz stażysta za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.5

1. Art. 32j ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami
2. Art. 151 (1) ust. 1 Kodeksu pracy
3. Art. 32ja ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami
4. Art. 32jb ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami


Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - na jakie korzyści można liczyć?
Zasady ustalania przerw w pracy dla osoby niepełnosprawnej
Agencje pracy tymczasowej - poznaj zasady ich działania
Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?
Dodatek funkcyjny - czym jest i kiedy się go przyznaje?
Jak i kiedy zgłosić wierzytelność do postępowania upadłościowego?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.