Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Pracy » Nr NIP, Jak uzyskać numer NIP

Komu i po co potrzebny jeszcze NIP? Jak go uzyskać?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-01-10 11:14:39

wyświetleń: 9261

Słowa kluczowe

zobacz również

Numer NIP jest numerem identyfikacji podatkowej, obowiązkowym dla podatników oraz płatników składek ubezpieczeniowych (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów). Zmiany w prawie zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2012 r., kiedy wejdzie w życie przepis, na podstawie którego to numer PESEL stanie się ich jedynym identyfikatorem w kontaktach z urzędnikami. Do tego czasu wszyscy podatnicy będą jeszcze posługiwali się numerem NIP.

Numer NIP dotychczas był powszechnym identyfikatorem podatkowym, lecz od dnia 1 stycznia 2012 r. zastąpi go numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, a także nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu będą nadal posługiwać się numerem NIP.1


1. NIP dla podatnika będącego osobą fizyczną i  nieprowadzącego działalności gospodarczej

Aby numer NIP został nadany, musi nastąpić zgłoszenie identyfikacyjne. Odbywa się to na określonym formularzu, który można pobrać np. w urzędzie skarbowym. Dla osób fizycznych jest to formularz NIP-3. Nadania numeru NIP dokonuje naczelnik rzędu skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Zgłoszenie identyfikacyjne jest obowiązkiem podatnika i może zostać dokonane jeden raz – numer przypisany do osoby podatnika nie zostanie zmieniony.

Nadanie numeru NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dla podatnika ważne jest potwierdzenie nadania numeru NIP, które wydaje również naczelnik urzędu skarbowego. Osoby fizyczne, objęte rejestrem PESEL, otrzymują potwierdzenie nadania NIP, które zawiera również numer PESEL. Po złożeniu formularza w urzędzie skarbowym potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.2

Formularz wniosku o wydanie numeru NIP można złożyć osobiście. Istnieją jednak sytuacje, że osoba nie mająca jeszcze nadanego numeru podejmuje pierwsza pracę – wówczas można złożyć zgłoszenie identyfikacyjne za pośrednictwem pierwszego pracodawcy.

2. Numer NIP dla pozostałych podatników i płatników składek ubezpieczeniowych

Numer NIP nie traci swej ważności w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatki od towarów i usług lub składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku osób fizycznych, które rozpoczęły po jakimś czasie działalność gospodarczą, przypisany im raz NIP pozostaje nadal aktualny.

W tym przypadku zgłoszenie identyfikacyjne opiera się również na złożeniu odpowiedniego formularza, który jest dobrany w zależności od sytuacji formalnoprawnej podatnika (od tego w jakiej formie prowadzi on działalność gospodarczą). Służy temu formularz NIP- 2 – przeznaczony dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami lub płatnikami podatków lub składek wraz z odpowiednimi załącznikami.

Poza głównym formularzem dla osób prowadzących działalność gospodarczą (NIP-2) należy w zależności od okoliczności dołączyć załączniki (również w postaci wypełnionych formularzy). Załączniki te mogą dotyczyć:

- informacji o wspólnikach spółek (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także spółek zachodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej) – jest to załącznik NIP-D
- informacji na temat jednostek wewnętrznych podmiotów (które są wyodrębnione), których dostarcza załącznik NIP-2/A i jest składany przez jednostkę macierzystą. Taki formularz uwzględnia istnienie oddziałów, agencji czy spółek zależnych
- informacji na temat miejsca wykonywania działalności gospodarczej – NIP-C czy informacja o rachunkach bankowych – NIP-B

Złożenie formularza może nastąpić:

1. wraz z wnioskiem osoby fizycznej (nie posiadającej jeszcze numeru NIP) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Druk wniosku to EDG-1. Podatnik ma go złożyć w organie ewidencyjnym (urzędzie miasta/gminy) – jest to zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do takiego zgłoszenia dołączamy wówczas formularz NIP-1, który  stanowi zgłoszenie identyfikacyjne tej osoby w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej.3 Przekazanie formularza NIP-1 nastąpi do organu podatkowego, pozostała część procedury nadania numeru jest taka sama.

2. wraz ze złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o wpis do KRS

Do wniosku o wpis dołączyć należy odpowiednie formularze NIP-2 wraz z załącznikami. Na podstawie zgłoszenia NIP-2 sąd prowadzących rejestr przedsiębiorców przekaże formularz właściwemu organowi podatkowemu, zaś przedsiębiorca otrzyma NIP nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji.4

1. Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z późniejszymi zmianami
2. Art. 8b Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z późniejszymi zmianami
3. Art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami
4. Art. 19b ust. 1 i ust. 1a Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z późniejszymi zmianami


Jakie są uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem?
Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie - jak to jest?
Wypadki przy pracy - kiedy i w jaki sposób odpowiada za nie pracodawca?
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - na jakie korzyści można liczyć?
Jak napisać pozew przeciwko nieuczciwemu pracodawcy?
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
1
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.