Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Pracy » Agencja pracy tymczasowej, Zasady działania agencji pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej - poznaj zasady ich działania

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-01-10 10:26:47

wyświetleń: 2431

Słowa kluczowe

zobacz również

Agencje pacy tymczasowej zajmują się leasingiem personelu innym firmom, na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to popularne rozwiązanie, które w Polsce zostało uregulowane prawnie z datą wejścia w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2004 r. Zasady działania agencji pracy tymczasowej reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Stosunek pracy w agencji tymczasowej oparty jest na umowach pomiędzy trzema podmiotami:
- pracownikiem tymczasowym – zatrudnionym na podstawie umowy przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika,
- agencją pracy tymczasowej, która zawiera umowy cywilnoprawne z zewnętrznymi firmami w zakresie „wypożyczania” im pracowników oraz
- tzw. pracodawcą użytkownikiem, który korzysta z pomocy agencji pracy tymczasowej przy werbowaniu pracowników na określony okres czasu. Pracodawca użytkownik nie zawiera mowy bezpośrednio z pracownikiem, lecz łączący ich stosunek opiera się na zasadach prawa pracy. Pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie.1

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym na określony czas lub których wykonywanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia określonego pracownika, zawiera z nim umowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonywania określonej w umowie pracy.2

Agencja pracy tymczasowej zawiera z pracownikami umowę o pracę, jeżeli wszelkie uzgodnienia pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem zostały już dokonane. Uzgodnienia te powinny zostać zawarte w formie pisemnej i zawierać postanowienia dotyczące:

- rodzaju pracy, która ma wykonywać pracownik tymczasowy (nie może to być jednak praca na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku; na stanowisku, na którym pracowała przez ostatnie 3 miesiące osoba, z którą pracodawca użytkownik rozwiązał umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika)3,
- kwalifikacji pracownika,
- okresu wykonywania pracy tymczasowej,
- wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego oraz miejsca wykonywania tej pracy,
- kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę również są ustalane za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej – pracodawca użytkownik informuje agencję o przewidywanym na takim stanowisku wynagrodzeniu, warunkach BHP w zakładzie pracy.

Po zawarciu stosownej umowy, obowiązki ze stosunku pracy wypełnia pracodawca użytkownik, który ma obowiązek dostarczać pracownikowi odzież ochroną, środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie BHP, przeprowadza ochronę ryzyka zawodowego oraz sporządza protokół wypadku przy pracy i ustala jego okoliczności.4

Pracodawca użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do własnych pracowników i nie może powierzać pracownikowi tymczasowemu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu, jeżeli jego czas pracy obejmuje 6 miesięcy lub dłużej, a pracownik nie wykorzystał w tym czasie urlopu wypoczynkowego.

Nieważne jest ustalenie zawarte w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem w zakresie warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wydawania w każdym czasie na żądanie pracownika świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy pracownika tymczasowego zawiera informacje dotyczące okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę.5

Art. 2 Ustawy z dnia 9 lipca 2003r . o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami
Art. 7 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami
Art. 8 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami
Art. 9 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami
Art. 14 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami


Czy wiesz, jakie są podstawowe prawa pracowników w UE?
Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zwrot kosztów
Jak zdobyć pracę w komisji wyborczej?
Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie - czy są zależne?
Czy pracownik posiada prawa autorskie do wykonanej przez siebie pracy?
Jak egzekwować BHP w zakładzie pracy?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.