Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Odbiór budynku mieszkalnego, Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru budynku mieszkalnego?

Koniec budowy! Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru budynku mieszkalnego?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2013-03-22 11:16:39

wyświetleń: 20575

Słowa kluczowe

zobacz również

Odbiór budynku mieszkalnego poddany jest określonej procedurze w zależności od jego wielkości. Najprościej jest przeprowadzić odbiór domu jednorodzinnego. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych przed przystąpieniem do ich użytkowania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór budynku, a także nadanie we właściwym urzędzie gminy numeru administracyjnego budynku stanowi zwieńczenie budowy.

Na zakończenie prac budowlanych w przypadku każdego obiektu mieszkalnego należy wynająć geodetę, który dokona ostatecznego wyznaczenia budynku w terenie po jego wybudowaniu. Jest to tzw. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obejmująca położenie budynku na gruncie. Nawet w przypadku budynków, na wybudowanie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie), może zostać nałożony na inwestora powyższy obowiązek.1

Odbiór domu jednorodzinnego odbywa się przez złożenie w starostwie (a także powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego) zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Do zawiadomienia należy dołączyć następujące dokumenty:

- oryginał dziennika budowy – stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych (a także zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac), wypełniony przez osoby, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.2
- pisemne oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa
- pisemne oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania w czasie budowy z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – o doprowadzeniu ich do należytego stanu
- do dokumentacji należy dołączyć również oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
- protokoły badań i sprawdzeń instalacji, między innymi opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku
- protokół z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapką, na której zaznaczony jest budynek i jego usytuowanie w stosunku do powierzchni działki
- potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych
- kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego
- jeżeli w czasie budowy zostały wprowadzone zmiany w projekcie budowlanym (które w sposób istotny nie odbiegają od zatwierdzonego projektu), należy dodatkowo dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.3

W takim przypadku także oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

W przypadku domu jednorodzinnego jest to koniec formalności – po dokonaniu takiego zawiadomienia można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.4

Gdy odbiór ma dotyczyć budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy złożyć wniosek (a nie zawiadomienie!) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wniosek składa inwestor, który jest obowiązany dołączyć do niego wszystkie wskazane powyżej dokumenty, takie jak w zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Dodatkowo jednak inwestor powinien:

- złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – inwestor powinien zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Brak odpowiedzi ze strony tych organów oznacza brak uwag z ich strony.
- wiedzieć, że złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest jednoznaczne z wezwaniem właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczy wyłącznie określonych rodzajów obiektów:
- budynków mieszkalnych innych niż dom jednorodzinny i domek letniskowy
- sportu i rekreacji
- użyteczności publicznej (galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze)
- budynków kultu religijnego
- budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze)
- budynków administracji publicznej.

1 Art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 57 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 45 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Za zimno? Za ciepło? Dowiedz się, jakie przepisy regulują okres grzewczy
Kto powinien uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Co powinien zawierać projekt budowlany?
Dowiedz się, jak budynki gospadarcze definiuje prawo!
Jak uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi?
4
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.