Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Odbiór budynku mieszkalnego, Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru budynku mieszkalnego?

Koniec budowy! Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru budynku mieszkalnego?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2013-03-22 11:16:39

wyświetleń: 21680

Słowa kluczowe

zobacz również

Odbiór budynku mieszkalnego poddany jest określonej procedurze w zależności od jego wielkości. Najprościej jest przeprowadzić odbiór domu jednorodzinnego. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych przed przystąpieniem do ich użytkowania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór budynku, a także nadanie we właściwym urzędzie gminy numeru administracyjnego budynku stanowi zwieńczenie budowy.

Na zakończenie prac budowlanych w przypadku każdego obiektu mieszkalnego należy wynająć geodetę, który dokona ostatecznego wyznaczenia budynku w terenie po jego wybudowaniu. Jest to tzw. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obejmująca położenie budynku na gruncie. Nawet w przypadku budynków, na wybudowanie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie), może zostać nałożony na inwestora powyższy obowiązek.1

Odbiór domu jednorodzinnego odbywa się przez złożenie w starostwie (a także powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego) zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Do zawiadomienia należy dołączyć następujące dokumenty:

- oryginał dziennika budowy – stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych (a także zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac), wypełniony przez osoby, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.2
- pisemne oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa
- pisemne oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania w czasie budowy z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – o doprowadzeniu ich do należytego stanu
- do dokumentacji należy dołączyć również oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
- protokoły badań i sprawdzeń instalacji, między innymi opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku
- protokół z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapką, na której zaznaczony jest budynek i jego usytuowanie w stosunku do powierzchni działki
- potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych
- kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego
- jeżeli w czasie budowy zostały wprowadzone zmiany w projekcie budowlanym (które w sposób istotny nie odbiegają od zatwierdzonego projektu), należy dodatkowo dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.3

W takim przypadku także oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

W przypadku domu jednorodzinnego jest to koniec formalności – po dokonaniu takiego zawiadomienia można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.4

Gdy odbiór ma dotyczyć budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy złożyć wniosek (a nie zawiadomienie!) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wniosek składa inwestor, który jest obowiązany dołączyć do niego wszystkie wskazane powyżej dokumenty, takie jak w zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Dodatkowo jednak inwestor powinien:

- złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – inwestor powinien zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Brak odpowiedzi ze strony tych organów oznacza brak uwag z ich strony.
- wiedzieć, że złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest jednoznaczne z wezwaniem właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczy wyłącznie określonych rodzajów obiektów:
- budynków mieszkalnych innych niż dom jednorodzinny i domek letniskowy
- sportu i rekreacji
- użyteczności publicznej (galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze)
- budynków kultu religijnego
- budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze)
- budynków administracji publicznej.

1 Art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 57 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 45 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Planujesz wyciąć drzewo? Dowiedz się, jak zrobić to zgodnie z prawem
Co to jest umowa o roboty budowlane i do czego zobowiązuje?
Za zimno? Za ciepło? Dowiedz się, jakie przepisy regulują okres grzewczy
Kontrola okresowa budynku - na czym polega, kiedy się ją wykonuje?
Niechciana inwestycja w sąsiedztwie? Co teraz? Znamy odpowiedź!
Kiedy najpóźniej może nastąpić odbiór budynku po zakończeniu budowy?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.