Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Ocieplenie budynku, Jakie pozwolenie potrzebne jest na ocieplenie budynku?

Czy musimy starać się o pozwolenie chcąc ocieplić budynek?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2013-03-21 15:51:08

wyświetleń: 5514

Słowa kluczowe

zobacz również

Ocieplenie budynku jest zazwyczaj poważną inwestycją, która angażuje znaczne środki finansowe inwestora i ma poprawić charakterystykę energetyczną budynku. Zazwyczaj w trakcie prac związanych z ociepleniem budynku powstaje rusztowanie dla pracowników. Wykonywanie niektórych robót budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku innych pozwolenie na wykonanie robót budowlanych jest konieczne. Uzależnione jest to wysokością budynku, na którego elewacji wykonywane są prace związane z ociepleniem budynku.

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy inwestor chce wykonać prace budowlane związane z dociepleniem budynku, którego wysokość nie przekracza 12 m. Jeżeli jest to budynek wyższy, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.1 W ustawie prawo budowlane nie ma legalnej definicji „wysokości budynku”, można posiłkować się przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury, według których, „(...) wysokość służąca do określenia wymagań technicznych i użytkowych liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacja użytkowa, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ja osłaniającej”.2

Najczęściej docieplenie domu jednorodzinnego nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W takim wypadku (gdy wysokość budynku nie przekracza 12 m) należy dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na ociepleniu domu.3 Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim referacie.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
- określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych
- wskazać termin ich rozpoczęcia
- należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie (składane pod groźbą odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością
- w zależności od potrzeb inwestor może zostać w ramach procedury zgłoszenia zobowiązany do przedstawienia rysunków, szkiców itp.

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych (docieplenia budynku) jest w zasadzie formalnością. Zgłoszenie należy jednak wnieść przed terminem planowanego rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac budowlanych przy ocieplaniu domu (także prac przygotowawczych, np. ustawienie rusztowania) można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.4

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, że ocieplenie budynku położonego w charakterystycznym miejscu może być problematyczne dla inwestora. Właściwy organ może w drodze decyzji (na skutek naszego zgłoszenia) nałożyć na inwestora dodatkowe obowiązki (przykładowo uzyskanie dodatkowego pozwolenia choćby od sąsiada czy konserwatora zabytków), jeżeli uzna, że prace związane z dociepleniem budynku mogą spowodować:
- zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków w związku z prowadzeniem prac nad ociepleniem elewacji
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności, gdy granica budynku znajduje się równocześnie na granicy działki5

1 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3 Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5 Art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Przepisy dotyczące odśnieżania dachów - co mówią?
Kto powinien uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
Chcesz zbudować altanę? Sprawdź, jakie pozwolenie należy uzyskać!
Czym jest samodzielna rozbiórka budynku gospodarczego?
Kiedy najpóźniej może nastąpić odbiór budynku po zakończeniu budowy?
Pozwolenie na użytkowanie konieczne - kiedy i jak można je uzyskać?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.