Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Ocieplenie budynku, Jakie pozwolenie potrzebne jest na ocieplenie budynku?

Czy musimy starać się o pozwolenie chcąc ocieplić budynek?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2013-03-21 15:51:08

wyświetleń: 5404

Słowa kluczowe

zobacz również

Ocieplenie budynku jest zazwyczaj poważną inwestycją, która angażuje znaczne środki finansowe inwestora i ma poprawić charakterystykę energetyczną budynku. Zazwyczaj w trakcie prac związanych z ociepleniem budynku powstaje rusztowanie dla pracowników. Wykonywanie niektórych robót budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku innych pozwolenie na wykonanie robót budowlanych jest konieczne. Uzależnione jest to wysokością budynku, na którego elewacji wykonywane są prace związane z ociepleniem budynku.

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy inwestor chce wykonać prace budowlane związane z dociepleniem budynku, którego wysokość nie przekracza 12 m. Jeżeli jest to budynek wyższy, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.1 W ustawie prawo budowlane nie ma legalnej definicji „wysokości budynku”, można posiłkować się przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury, według których, „(...) wysokość służąca do określenia wymagań technicznych i użytkowych liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacja użytkowa, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ja osłaniającej”.2

Najczęściej docieplenie domu jednorodzinnego nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W takim wypadku (gdy wysokość budynku nie przekracza 12 m) należy dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na ociepleniu domu.3 Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim referacie.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
- określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych
- wskazać termin ich rozpoczęcia
- należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie (składane pod groźbą odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością
- w zależności od potrzeb inwestor może zostać w ramach procedury zgłoszenia zobowiązany do przedstawienia rysunków, szkiców itp.

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych (docieplenia budynku) jest w zasadzie formalnością. Zgłoszenie należy jednak wnieść przed terminem planowanego rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac budowlanych przy ocieplaniu domu (także prac przygotowawczych, np. ustawienie rusztowania) można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.4

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, że ocieplenie budynku położonego w charakterystycznym miejscu może być problematyczne dla inwestora. Właściwy organ może w drodze decyzji (na skutek naszego zgłoszenia) nałożyć na inwestora dodatkowe obowiązki (przykładowo uzyskanie dodatkowego pozwolenia choćby od sąsiada czy konserwatora zabytków), jeżeli uzna, że prace związane z dociepleniem budynku mogą spowodować:
- zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków w związku z prowadzeniem prac nad ociepleniem elewacji
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności, gdy granica budynku znajduje się równocześnie na granicy działki5

1 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3 Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5 Art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Kontrola okresowa budynku - na czym polega, kiedy się ją wykonuje?
Kiedy najpóźniej może nastąpić odbiór budynku po zakończeniu budowy?
W jaki sposób przepisy regulują ochronę środowiska na placu budowy?
Kiedy możliwa jest budowa na działce rolnej? Konieczne formalności!
Dowiedz się, czy możesz sprzedać/odkupić pozwolenie na budowę!
Na czym polega służebność gruntowa? Przeczytaj!
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.