Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Projekt budowlany, Co powinien zawierać projekt budowlany?

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2013-03-22 13:30:30

wyświetleń: 2589

Słowa kluczowe

zobacz również

Zazwyczaj inwestor po zakupie działki zamawia projekt budowlany. Dla laika nie jest on niczym więcej niż rysunkiem nowego domu, jednakże dla kierownika budowy czy inspektora nadzoru projekt stanowi wytyczne dla całego zamierzenia budowlanego. Znajdują się w nim projekty instalacji, rzuty elewacji oraz przekroje budynku. Ponadto projekt zawiera figury zbrojenia poszczególnych elementów (np. schodów), wskazuje na rodzaje materiałów, z jakich powinny zostać wykonane, znajdują się w nim obliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji budynku. Projekt budowlany musi być również zgodny z prawem budowlanym.

Projekt budowlany najpierw musi zostać dopasowany do określonej działki. Ważne jest nachylenie terenu, które przesądza o tym, czy dom musi być podpiwniczony, a także określone wymogi narzucone przez decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt budowlany dla różnych typów budynków ma różny stopień szczegółowości – dla domów jednorodzinnych powstają niezbyt skomplikowane projekty, gdyż specyfika i charakter obiektu, jakim jest dom jednorodzinny oraz stopień skomplikowania robót budowlanych w takim budynku nie jest duży.1 Znacznie obszerniejsze są projekty galerii handlowych, hal produkcyjnych czy mostów i wiaduktów.

Każdy projekt budowlany, niezależnie od rodzaju obiektu budowlanego, powinien jednak zawierać III części:

1. Projekt zagospodarowania działki

- rzut działki, na której obiekt ma zostać zbudowany i projekt zagospodarowania tej działki sporządzony na aktualnej mapie (zaznaczone granice działki, obrys budynków w określonej odległości od granicy, zarys istniejących obiektów i budynków istniejących na danej działce lub w sąsiedztwie)

- powinien przedstawiać sieci uzbrojenia terenu wokół działki, na której projektowany został budynek, przebieg sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej

- projekt powinien wskazywać sposób odprowadzania ścieków (ewentualnie ich oczyszczania)

- układ komunikacyjny wokół budynku i układ zieleni z zachowaniem faktycznych odległości i charakterystycznych elementów oraz ich wymiarów.

2. Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny

W projekcie budowlanym oprócz projektu zagospodarowania działki musi znaleźć się projekt właściwy budynku lub obiektu – projekt architektoniczno-budowlany – który zawiera opis techniczny budynku:

- określenie funkcji budynku (lub obiektu), jego formę oraz konstrukcję (podawać przyjęte założenie konstrukcyjne, obliczenie wytrzymałości konstrukcji itp.)
- projekt budowlany powinien zawierać proponowane rozwiązania materiałowe

- parametry techniczne budynku, w szczególności jego kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość budynku

- określać sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

- inne szczególne postanowienia, które są wymagane dla projektów obiektu użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego czy np. obiektu budowlanego liniowego. Takim wymogiem może być np. określony w projekcie sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.2

3. Projekt architektoniczno-budowlany - rysunki budynku (obiektu)

Część rysunkowa projektu powinna być sporządzona w odpowiedniej skali i zawierać rysunki budynku (obiektu), przedstawiające:

- wszystkie elewacje budynku z każdej jego widocznej strony, zawierającą projekt wykończenia z uwzględnieniem określonych materiałów i kolorystyki elewacji

- rzuty wszystkich poziomów budynku (także widok dachu, jego przekroje)

- układ funkcjonalno-przestrzenny budynku (rozplanowanie pomieszczeń, zaznaczenie, w jaką stronę otwierają się drzwi, rozrysowanie przykładowych mebli czy urządzeń)

- rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynku i sposoby jego powiązania z podłożem

- położenie sytuacyjno-wysokościowe i skrajne parametry instalacji i urządzeń technologicznych zastosowanych w budynku

- rzut komina

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród – jeżeli budynek będzie ogrzewany (np. dom jednorodzinny)

- instalacje: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, odgromowe, elektryczne

- oprócz samych rysunków w tej części projektu powinny znaleźć się oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego przez osoby kierujące pracami nad realizacją projektu3

3. Załączniki do projektu budowlanego

Do projektu, który ma zostać zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę, powinny znaleźć się także informacje (oświadczenia) od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz informacje dotyczące możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.4

1 Art. 34 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 199r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
3 § 12 ust. 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
4 Art. 34 ust. 3 pkt.3 lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Jak powinna wyglądać opinia kominiarska?
Czym jest samodzielna rozbiórka budynku gospodarczego?
Jak dokonać legalizacji kotłowni?
Przekształć działkę rolną na budowlaną. Radzimy jak!
W jaki sposób przepisy regulują ochronę środowiska na placu budowy?
Czemu służy świadectwo energetyczne budynku i jak je uzyskać?
1
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.