Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Praca » Prośba o przedłużenie umowy o pracę, Przedłużenie umowy na czas określony

Przedłużenie umowy o pracę - co warto wiedzieć?

Przedłużenie umowy o pracę jest związane z umową o pracę na czas określony. Jak prosić o przedłużenie umowy? Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

„Z pracownikiem można zawrzeć umowę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Przed każdą z tych umów można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, która nie powinna przekraczać 3 miesięcy. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”(1).

Jak powinna być sformułowana umowa o pracę? Co winna zawierać?

Ważne jest, aby pracownik dostawał umowę o pracę w dniu, kiedy kończy mu się jej ważność. Rzecz w tym, że w razie sporu z pracodawcą nie będzie miał żadnego dowodu na to, że wykonywał obowiązek pracy. Jeśli w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy nie ma na piśmie warunków umowy tj. informacji o urlopach wypoczynkowych, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia i jego wielkości, czasie pracy, z uwzględnieniem pracy w porze nocnej, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oznacza to, że w firmie łamane jest prawo pracy i sprawą może zająć się Państwowa Inspekcja Pracy.

Umowa o pracę musi określać rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy. Na umowie winna też znaleźć się informacja o wynagrodzeniu za pracę odpowiadającemu rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Umowa winna zawierać także informacje nt. wymiaru czasu pracy i terminu rozpoczęcia pracy. Tak spisana umowa musi być podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez pracodawcę i pracownika”(2).

Wszelka zmiana warunków umowy o pracę wymaga zgody pisemnej. Jeśli jesteśmy zainteresowani zmianą wymiaru czasu pracy winniśmy zawrzeć taką  prośbę na piśmie o przedłużenie umowy”(3).

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. „Jeśli przy przedłużaniu umowa jest zawierana na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy należy uwzględnić proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika”(4).

„W przypadku gdy pracownik udaje się w delegację do kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej winien otrzymać aneks do umowy, który będzie zawierał informacje o czasie wykonywania pracy za granicą i walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. Pracownik winien otrzymać na piśmie także informację o świadczeniach, które będą mu przysługiwać w związku z wyjazdem za granicę”(5).


1) Art. 25 K.P.
2) Art. 291 K.P.
3) Art. 292 K.P.
4) Art. 292 K.P
5) Art. 291 K.P.

Źródło:

1)Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.1974 Nr 24 poz.141.)

Uwaga:

Osoba przedłużająca umowę musi zwracać uwagę na to, by wszelkie zmiany wynikające ze stosunku pracy były zawarte na piśmie.

Jak szybko awansować w pracy?
Jak stworzyć umowę - zlecenie?
Jesteś handlowcem? Sprawdź techniki sprzedaży bezpośredniej
Trzynasta pensja - komu przysługuje trzynastka?
Jakie obowiązki ma pracodawca po śmierci pracownika?
Dlaczego warto podnosić kwalifikacje?
1
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.