Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Firma » Inwentaryzacja środki trwałe, Na czym polega inwentaryzacja środków trwałych

Na czym polega inwentaryzacja środków trwałych?

Celem inwentaryzacji jest ustalenie stanu aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo na dany dzień, porównanie ze stanem księgowym oraz stwierdzenie występujących różnic. Inwentaryzację najczęściej przeprowadza się w ostatnim dniu roku obrotowego. Ustawa wprowadza jednak ułatwienie, termin jej rozpoczęcia może nastąpić na trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego, a zakończenia do 15 stycznia roku następnego.

Inwentaryzacja jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz posiadanych przez nie zasobów majątkowych. Firmy powinny posiadać instrukcje inwentaryzacyjne zawierające poza podstawą prawną oznaczenie inwentaryzowanych składników majątkowych , informacje na temat technik inwentaryzacyjnych, form i metod inwentaryzacji, harmonogram czynności spisowych, etapy inwentaryzacji, skład komisji inwentaryzacyjnej, obieg dokumentów inwentaryzacyjnych, w tym także zasady rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Instrukcja może zostać napisana jednorazowo i aktualizowana dopiero kiedy zajdzie taka potrzeba.

Podczas inwentaryzacji  środków trwałych bardzo ważne jest określenie w ramach tej grupy aktywów, co uważa się za wyodrębnioną jednostkę ewidencyjną, czyli za oddzielny obiekt inwentarzowy. Inwentaryzację przeprowadzać powinniśmy w składzie co najmniej dwuosobowym, w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie, która nie wchodzi w skład zespołu spisowego.

W trakcie  inwentaryzacji ustalany jest  stan poszczególnych składników aktywów, który ujmuje się w arkuszach spisowych. Inwentaryzując środki trwałe, nie wpisujemy w arkusze spisowe ich wartości. Wartość tę podaje dział księgowości na podstawie ksiąg rachunkowych, chyba że osoby spisujące posiadają  dane księgowe o środkach trwałych. Po inwentaryzacji arkusze te powinny być także sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Powinny one także być ponumerowane albo oznaczone w sposób umożliwiający stwierdzenie ich kompletności oraz uniemożliwiający ich podmianę. Po zakończeniu spisu zadaniem osób, które go dokonywały, jest stwierdzenie powstałych różnic (nadwyżek lub niedoborów).  Ponadto na podstawie wyjaśnień osób odpowiedzialnych za składniki majątkowe wykazujące różnice, osoby przeprowadzające inwentaryzacje oceniają i analizują poszczególne pozycje nadwyżek i niedoborów. Przedstawiają wnioski jako niedobory pozorne (np. środek trwały oddany do naprawy lub w najem), ubytki naturalne mające miejsce przede wszystkim w przypadku rzeczowych aktywów obrotowych,  niedobory/nadwyżki niezawinione oraz niedobory zawinione przez osoby, którym powierzono mienie.

Z przeprowadzonej analizy sporządzany protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych  zawierający dane osób przeprowadzających inwentaryzację, termin dokonania spisu i rodzaj składników majątku, wskazanie niedoborów i nadwyżek, zakwalifikowanie niedoborów i nadwyżek (jako możliwych do kompensaty, niezawinionych i zawinionych). Protokół  powinien zawierać oprócz podpisów osób inwentaryzujących, także opinię głównego księgowego oraz podpis kierownika czy właściciela przedsiębiorstwa, mający na celu zatwierdzenie wyżej wymienionych ustaleń. Protokół z różnic inwentaryzacyjnych, po zatwierdzeniu, stanowi podstawę do odpisania z ksiąg rachunkowych niedoborów, szkód i nadwyżek. W przypadku środków trwałych ze względu na ich charakterystykę,  w wielu przypadkach wskazane jest przy wyjaśnianiu różnic i precyzowaniu wniosków końcowych, korzystanie z pomocy w szerszym zakresie. Konieczna może być opinia służb technicznych, inwestycyjnych czy handlowych. Rozliczenie takie powinno nastąpić w księgach roku obrotowego, którego spis dotyczył. Różnice ujmujemy w ewidencji bilansowej nie później niż na dzień 31 grudnia.


Jak przeprowadzić inwentaryzację w magazynie?
Na czym polega aport przedsiębiorstwa?
Assessment center - przykładowe ćwiczenia i zadania - sprawdź!
Jak sprzedawać na eBay?
Szukasz pomysłu na biznes? Podpowiadamy!
Jak założyć książkę kontroli?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.