Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Firma » Jak rozliczyć PIT 11a, Rozliczenie PITu 11a

Jak rozliczyć PIT-11A?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 są zobowiązani płatnicy, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zwane zakładami pracy, które wypłacają pracownikom przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakłady pracy.

Obowiązek mają również rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz innych spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które dokonują na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także wypłacają tym osobom zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Inni płatnicy sporządzający PIT-11 to osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, areszty śledcze oraz zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, spółdzielnie, od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych.

Wypełnienie PIT-11 należy rozpocząć od wpisania w pozycji pierwszej, Numeru Identyfikacji Podatkowej płatnika. Następnie płatnik wpisuje okres, za który wystawiany jest PIT-11. Jeśli pracownik pracował tylko przez część roku, płatnik wpisze daty graniczne stosunku zatrudnienia. Następnie w części A w pozycji 6., płatnik wpisuje Urząd Skarbowy, do którego kierowana jest informacja. Kolejna część formularza, to część B, gdzie wpisywane są dane płatnika. W rubrykach od 7. do 18. płatnik wpisuje informacje, które dotyczą  jego samego. Płatnik wpisuje swoją pełną nazwę jeśli nie jest osobą fizyczną lub nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia, w przypadku płatników będących osobami fizycznymi. W kolejnych pozycjach od 9. do 18. płatnik wpisuje dane adresowe (adres siedziby lub adres zamieszkania). Część C przeznaczona jest na wpisanie danych podatnika. Płatnik podaje dane identyfikacyjne podatnika oraz adres zamieszkania.

Kolejna część D to informacja o kosztach uzyskania przychodów. W tej części płatnik zaznacza właściwy kwadrat wskazujący na to, czy koszty uzyskania przychodów we właściwej wysokości zostały uwzględnione od jednego zakładu pracy, czy zostały podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Od więcej niż jednego zakładu pracy, zaznaczając, czy zostały podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Następnie płatnik wypełnia część E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki.

Uzupełnić trzeba informacje o źródłach przychodów, bez uwzględniania przychodów wolnych od podatku. Określić należy przychód (czyli wpisać  kwotę przychodu z poszczególnych źródeł), uzupełnić rubryki o koszty uzyskania przychodów, wpisać dochód stanowiący różnicę kwoty przychodu i kosztów jego uzyskania. Ostatnia kolumna to miejsce na wpisanie kwoty zaliczki pobranej przez płatnika z poszczególnych źródeł przychodów.
PIT 11A

PIT-11A

Źródłami przychodu są między innymi wynagrodzenia ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, emerytury lub renty zagraniczne, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, a także kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowa o podobnym charakterze. Informację PIT-11 wypełniają nie tylko pracodawcy, ale także inni płatnicy wypłacający świadczenia pieniężne. Oznacza to, że w pewnych pozycjach wykazuje się przychody, dochody i pobrane zaliczki od innych niż zakłady pracy płatników. Dlatego też w niektórych pozycjach nie są uwzględniane koszty uzyskania przychodów, przez co kwota przychodów jest taka sama jak kwota dochodów.

W pozycji 75. płatnik wpisuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, pobraną w ciągu roku za pracownika. Następnie w pozycji 76. wpisuje kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika. Kolejna część formularza to część F. Nie będą jej wypełniali wszyscy płatnicy, jedynie ci, którzy muszą wykazać informację o przychodach zwolnionych od podatku. W pozycji 77. płatnik wpisuje przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy, a w pozycji 78. przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Ostatnia częścią wypełnianą jest część G, czyli oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku. Powinny znaleźć się tu imię, nazwisko oraz podpis wraz z pieczątką.


Jak rozliczyć PIT-4R?
Jak rozliczać samochód w firmie?
 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej - od podstaw
 Jak założyć firmę na emeryturze?
Jak rozliczyć delegację krajową?
 Jak rozliczyć podatek z Google AdSense?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.